Privatumo politika

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų valdytojas

UAB „Lietuvos monetų kalykla“

juridinio asmens kodas 110052936,

adresas Eigulių g. 4, Vilnius LT-03150, Lietuva,

telefono numeris 8 5 216 2390,

elektroninio pašto adresas lmk@lithuanian-mint.lt

 

Toliau duomenų valdytojas UAB „Lietuvos monetų kalykla“ vadinama Bendrove arba mes.

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, įsigyja prekes arba lankosi interneto svetainėje www.kalykla.lt ar Bendrovėje (įskaitant ir jos gamybines patalpas), kreipiasi į Bendrovę, taip pat kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į Bendrovės skelbiamas darbo vietas.

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi interneto svetainėje www.kalykla.lt ar Bendrovėje (įskaitant ir jos gamybines patalpas), kreipiasi į Bendrovę, taip pat kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į Bendrovės skelbiamas darbo vietas.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – Bendrovės interneto tinklapis www.kalykla.lt.

Šioje Privatumo politikoje gali būti naudojamos ir kitos sąvokos, kurių reikšmė atitinka Reglamento nuostatas.

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika nėra laikoma mūsų susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika mes Jus informuojame apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse, užsakymuose.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis, pirkdami prekes, pateikdami savo duomenis, siųsdami CV, pildydami užklausos formas ar tęsdami naršymą svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.

Privatumo politika netaikoma, kuomet Jūs naudojatės kitų bendrovių interneto svetainėmis. Rekomenduojame perskaityti kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių, Bendrovės teisinių santykių su Jumis ar kitais asmenimis, taip pat to, kokią informaciją pateikiate, kai užsakote ir (ar) naudojatės paslaugomis, įsigyjate prekes, lankotės svetainėje ar Bendrovėje ar kreipiatės į Bendrovę.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdyti sutartį; Jūsų sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai:

 • svetainėje užpildote užklausos formas ar užsakote prekes/ paslaugas
 • atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu
 • kitu būdu kreipiatės į Bendrovę
 • bendraujate su mumis per socialinius tinklus ar tiesiog stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose
 • lankotės Bendrovėje (įskaitant ir Bendrovės gamybines patalpas)

Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai iš mūsų duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių.

Asmens duomenys gali būti generuojami, kai naudojatės paslaugomis ar dėl jų teiraujatės, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisakote paslaugas, prekes, apsilankote svetainėje.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikri veiksmai, pavyzdžiui paslaugų, prekių pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti atlikti, jei asmens duomenys nebus pateikti.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų privatumas mums yra svarbus, todėl be Jūsų sutikimo Jūsų asmens duomenų kitiems asmenims mes neteiksime, išskyrus Jūsų asmens duomenų teikimą šiems asmenims:

 • Bendrovės steigėjo funkciją įgyvendinančiam Lietuvos bankui
 • ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims
 • auditoriams, kitiems konsultantams
 • bendriems duomenų valdytojams
 • pasitelktiems duomenų tvarkytojams
 • verslo partneriams
 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau kituose Jums teikiamuose ar su Jumis sudaromuose dokumentuose.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: paslaugų teikimui, prekių užsakymo vykdymui, tiesioginei rinkodarai, klientų aptarnavimui, svetainės lankomumo statistikai ir stebėsenai, svetainės tobulinimui, Bendrovės žinomumo skatinimui, turto ir asmenų apsaugos užtikrinimui, vidaus administravimui, skolų išieškojimui ir administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui, įvykdymui ir gynimui, santykių su klientais ir partneriais palaikymui, buhalterinės apskaitos vykdymui, sutarčių administravimui ir vykdymui, užklausų administravimui, darbuotojų paieškos vykdymui.

Duomenų subjektų grupės, kurių asmens duomenis TVARKOME

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs:

 • naudojatės mūsų paslaugomis ir/ar užsisakote prekes, ar užsakote mūsų paslaugas ir/ar prekes kitiems asmenims
 • esate mūsų paslaugų ir/ar prekių gavėjai
 • lankotės svetainėje www.kalykla.lt
 • lankotės Bendrovėje (įskaitant ir Bendrovės gamybines patalpas)
 • bet kokiu būdu bendraujate su mumis ar tiesiog stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose
 • sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ar duomenų rinkimo metu neprieštaravote dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais
 • dalyvaujate atrankose į darbo vietas
 • esate Bendrovės pirkėjai
 • esate Bendrovės verslo partneriai
 • esate Bendrovės darbuotojai
 • esate Bendrovės tiekėjai

 

MŪSŲ TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais Bendrovėje gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant:

duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, paslauga/prekė, nuolaidos kodas, dovanų kupono numeris, komentaras, susijęs su sutarties sudarymu ir vykdymu, prekės atsiėmimo ir apmokėjimo būdas, atsiskaitymo duomenys, registravimosi svetainėje www.kalykla.lt duomenys, Daily Card kortelės duomenys, parašas, dalyvavimas konkursuose, laimėtas prizas, IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data, duomenų subjekto profilis ir kita informacija socialinės žiniasklaidos priemonėse, kita informacija, reikalinga paslaugų, prekių teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui.

Mes taip pat tvarkome vaizdo įrašus ir informaciją, gautą Jums lankantis Bendrovėje, kitas duomenų kategorijas. Detalesnė informacija apie kitas asmens duomenų kategorijas pateikta atskiruose Privatumo politikos skyriuose.

VAIZDO ĮRAŠŲ TVARKYMAS Turto ir asmenų apsaugos, vagysčių prevencijos TIKSLU

Mes vykdome vaizdo stebėjimą Bendrovėje siekdami apsaugoti savo, Jūsų ir kitų asmenų turtą, taip pat asmenų sveikatą ir gyvybę, teisėto mūsų ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu.

Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta (Eigulių g. 4, Vilnius LT-03150, Lietuva).

Vaizdo stebėjimą mes organizuojame taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtina Bendrovės teritorija (patalpa, patalpos dalis). Stebima Bendrovės patalpų vidus, įėjimai į Bendrovę, aptverta teritorija aplink Bendrovę.

Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan. nevykdomas.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar Bendrovės turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti Jūsų prašymu, jei vaizdo įrašas yra susijęs su Jumis ir duomenų saugojimo terminas nėra pasibaigęs. Esant būtinybei, vaizdo įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą ar reikalavimą pateikti duomenis. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas, atsakingas Bendrovės darbuotojas, teisėsaugos institucijų atstovai.

Jūsų prašymu, gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, vaizdo įrašas Jūsų arba Bendrovės laikmenoje.

duomenų, gautų jums lankantis bendrovėje, TVARKYMAS Turto ir asmenų apsaugos, vagysčių prevencijos TIKSLU

Turto ir asmenų apsaugos, vagysčių prevencijos tikslu Bendrovė vykdo praėjimo kontrolę. Praėjimo kontrolė vykdoma Jums patenkant į Bendrovę adresu Eigulių g. 4, Vilnius LT-03150, Lietuva.

Mūsų apsaugos darbuotojas fiksuoja Jūsų patekimą į Bendrovę, Jūsų vardą, pavardę, darbovietę, asmens tapatybės dokumento numerį, atvykimo laiką, išvykimo laiką, pas ką atvykote (Bendrovės darbuotojo vardą, pavardę).

Duomenys, užfiksuoti praėjimo kontrolės metu, gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar Bendrovės turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

INFORMACIJOS APIE JŪSŲ DAIKTUS TVARKYMAS

Jums lankantis Bendrovės gamybinėse patalpose, prieš išeinant iš jų, teisėto intereso pagrindu, mes patikrinsime Jūsų iš gamybinių patalpų išnešamus daiktus. Šiame skyriuje nurodytu tikslu sužinotą informaciją mūsų darbuotojai laikys konfidencialiai. Jūsų išnešamų daiktų rentgeno vaizdas yra stebimas tik daiktų tikrinimo metu. Tokia informacija pasibaigus daiktų patikrinimui materialia forma nėra fiksuojama ar saugoma, išskyrus, jei įtartume, kad buvo atlikti neteisėti veiksmai (įskaitant, bet neapsiribojant nusikalstama veika, administraciniais teisės pažeidimais, padaryta žala Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar Bendrovės turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei). Tokia informacija gali būti perduota įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Pateikdami mums savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, galite sutikti arba nesutikti, kad šie Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, mes taip pat galime gauti informaciją apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų buvo atvertas naujienlaiškis ar jame esanti nuoroda.

Jei Jūs iš mūsų jau įsigijote prekę/paslaugas ar esate su mumis sudarę sutartį ir duomenų rinkimo metu neprieštaravote dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkysime teisėto intereso pagrindu siųsdami pranešimus dėl panašių prekių ar paslaugų. Tokiu atveju Jūs bet kada galite atsisakyti Jums teikiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų pranešdami mums el. paštu lmk@lithuanian-mint.lt, arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Bendrovės gauto naujienlaiškio apačioje.

Mums duotą sutikimą naudoti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami el. paštu lmk@lithuanian-mint.lt, arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Bendrovės gauto naujienlaiškio apačioje.

Duomenų tvarkymas įsigyjant dovanų kuponą

Mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, informaciją apie kupone nurodytą paslaugą/prekę, Jūsų elektroninio pašto adresą, dovanų kupono galiojimo datą, atsiskaitymo duomenis, kai perkate dovanų kuponą. Jei dovanų kuponą perkate kitam asmeniui, mes taip pat tvarkome kupono gavėjo vardą.

Duomenų tvarkymas NAUDOJANTIS DAILY CARD NUOLAIDŲ SISTEMA

Mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, Daily Card kortelės numerį ir galiojimo terminą, kai pirkdami prekes/paslaugas pasinaudojate Daily Card suteikiama nuolaida.

Informaciją, apie tai, kad Jūs pasinaudojote Daily Card nuolaida mes galime perduoti Daily Card korteles platinančiai bendrovei UAB „DAILY GROUP“.

KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

Mes galime vykdyti įvairius konkursus, kuriuose Jūs galite laimėti mūsų pristatytus prizus. Jums nusprendus dalyvauti konkurse, mes tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir duomenis apie prizą sutarties su Jumis vykdymo pagrindu.

Duomenų tvarkymas prizų deklaravimo tikslu

Vykdydami teisės aktų reikalavimus mes renkame ir perduodame Valstybinei mokesčių inspekcijai asmenų, kurie dalyvavo mūsų organizuotose akcijose, loterijose vardą, pavardę ir asmens kodą, informaciją apie laimėtus prizus.

Duomenų tvarkymas rengiant verslo ataskaitas

Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, pareigas, kontaktinę informaciją rengdami verslo ataskaitas. Verslo ataskaitomis mes galime dalintis su savo partneriais.

Informaciją, apie tai, kad Jūs pasinaudojote Daily Card nuolaida mes galime perduoti Daily Card korteles platinančiai bendrovei UAB „DAILY GROUP“.

Bendrovės žinomumo skatinimo tikslais tvarkomi, elektroniniame leidinyJE apie Bendrovės istoriją esantys duomenys

Mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, nuotrauką, nuotraukos užfiksavimo datą, įvykį, susijusį su Bendrovės istorija mūsų platinamame elektroniniame leidinyje apie Bendrovės istoriją. Paprastai, prieš tvarkydami Jūsų duomenis šiame skyriuje nurodytu tikslu mes siekiame gauti Jūsų sutikimą, išskyrus, jei tokį sutikimą neįmanoma ar pernelyg sudėtinga gauti (pvz. Jūs esate mūsų buvęs darbuotojas, kurio duomenų susisiekimui mes neturime).

Jei Jūs atšauksite sutikimą, mes imsimės reikiamų priemonių, kad Jūsų asmens duomenys elektroniniame leidinyje nebūtų viešinami.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo BENDROVĖJE tikslu

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Apie Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus Jus informuosime pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu. Su Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti šioje Privatumo politikos dalyje.

Jei Jūs susisiekiate su mumis per socialinės žiniasklaidos priemones, pvz. LinkedIn, socialinio tinklo valdytojas Jūsų domėjimąsi mūsų skelbiamomis pozicijomis gali tvarkyti socialinio tinklo valdytojo politikoje nustatytais tikslais.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis kaip potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus, jei pateiksite sutikimą Jūsų asmens duomenis saugoti būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdami savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdami su mumis telefonu ar elektroniniu paštu.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenis saugosime 10 metų pasibaigus sutarčiai ar teisiniams santykiams, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Kai vykdoma su klientu sudaryta sutartis, suteikiama paslauga, parduodama prekė vienkartinio paslaugų/prekių teikimo atveju duomenys saugomi 2 metus po sudarytos sutarties pabaigos siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu mes tvarkome asmens duomenis nuo Jūsų sutikimo gavimo ne ilgiau nei 2 metus arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdami Jums pranešimus apie panašias Bendrovės prekes ar paslaugas, teisėto intereso pagrindu, mes tvarkysime asmens duomenis sutarties su Jumis galiojimo metu ir 2 metus po sutarties pabaigos ar prekės/ paslaugos įsigijimo (vienkartinio prekės/ paslaugos pirkimo atveju) arba iki tol, kol Jūs paprieštarausite dėl tokių Bendrovės pranešimų gavimo.

Duomenys, kuriuos pateiksite (išskyrus prizų laimėtojų duomenis) dalyvaudami mūsų organizuojamose lojalumo programose ir akcijose, konkursuose, tvarkomi lojalumo programos ar akcijos, konkurso vykdymo laikotarpiu ir saugomi 3 mėn. po to, kai visi konkursuose ar žaidimuose dalyvavę asmenys atsiima laimėtus prizus. Jeigu prizus atsiima ne visi žaidėjai – duomenys saugomi 3 mėn. po termino laimėtiems prizams atsiimti pasibaigimo.

Prizų laimėtojų duomenys tvarkomi 2 metus nuo laimėto prizo deklaravimo Valstybinei mokesčių inspekcijai dienos.

Kandidatų pateikti asmens duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis nesudaroma, sunaikinami. Jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją Bendrovėje, gavus duomenų subjekto sutikimą, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis saugoma ir tvarkoma ne ilgiau kaip 2 savaites nuo duomenų užfiksavimo/gavimo dienos.

Jei Jūs lankėtės Bendrovėje praėjimo kontrolės metu gauti asmens duomenys (išskyrus, jei lankėtės gamybinėse patalpose) saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 2 savaites nuo duomenų užfiksavimo/gavimo dienos.

Jūsų duomenys elektroniniame leidinyje apie Bendrovės istoriją, viešinami http://www.kalykla.lt/apie-mus/musu-istorija.

Verslo ataskaitų rengimo tikslais Jūsų asmens duomenys saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo verslo ataskaitos parengimo.

Jei atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigia duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu), saugomi tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys 10 metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Duomenų tvarkytojai

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Bendri duomenų valdytojai

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik kaip atskiras duomenų valdytojas, tačiau ir kaip bendras duomenų valdytojas kartu su kitais duomenų valdytojais (t.y. bendrais duomenų valdytojai, kaip ši sąvoka suprantama Reglamento 26 straipsnyje).

Su bendrais duomenų valdytojais esame sudarę susitarimus, su kurių esminėmis nuostatomis turite teisę susipažinti, kreipdamiesi į Bendrovę. Jums paprašius mes pateiksime Jums bendrų duomenų valdytojų kontaktinę informaciją.

Kai Jūsų duomenis tvarkome kartu su kitais duomenų valdytojais Jūs galite naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente kiekvieno iš bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu.

JŪSŲ teisės, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENIMIS

Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises.

Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą

Kai mes gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų, apie asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu: žodžiu (jei su Jumis bendraujame tik žodžiu, pvz. telefonu) arba raštu (mes laikome, kad elektroniniu paštu Jums siunčiama informacija yra teikiama raštu).

Jei Jūsų duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus žodžiu ar raštu (kaip nurodyta aukščiau) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis.

Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi

Jūs turite teisę gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

Gavę Jūsų prašymą, nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, mes patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje, ar ne. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją elektroniniu formatu ar popierinėje laikmenoje.

Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus mes galime pratęsti, atsižvelgdami į Jūsų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tai mes informuosime Jus atskirai. Mums nusprendus pratęsti laikotarpį atsakymui pateikti, dėl tokio pratęsimo Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Paprastai informaciją Jums teiksime nemokamai. Tačiau jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba, jei Jūs pageidausite tvarkomų asmens duomenų kopiją gauti kita forma nei Bendrovės parengta elektroninėje ar popierinėje formoje, mes turime teisę imti mokestį, kurį sudarys Bendrovės patirtos informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracinės išlaidos.

Be to, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jūsų prašymu informacija gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Teisę prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs

Mes nedelsdami pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai

Mes nedelsdami pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą.

Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi. Prieš apribojimo panaikinimą elektroninių ryšių priemonėmis mes Jus informuosime. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu apribotą duomenų tvarkymą, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni

Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais

Jūs bet kada turite teisę atsisakyti Jums teikiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų pranešdami mums el. paštu lmk@lithuanian-mint.lt arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Bendrovės gauto naujienlaiškio apačioje.

Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo

Jūs bet kada turite teisę atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų Bendrovei pateiktas sutikimas.

Teisę „būti pamirštam“

Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais.

Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime ir asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų.

Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Kreipdamiesi į mus Jūs dėl teisės į duomenų perkeliamumą, Jūs turite nurodyti, ar pageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti Jums ar kitam duomenų valdytojui.

Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Jums Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, pateiktame Jūsų, arba Bendrovės vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą.

Teisės į duomenų perkeliamumą Jūs neturite tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

Jūsų prašymu perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turite kreiptis į Bendrovę dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis (teisės „būti pamirštam“) įgyvendinimo.

Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą

Jūs turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu.

Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus Bendrovė priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, mes atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą.

Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui

Mūsų veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. Bendrovės veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus.

Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę materialinę ar nematerialinę žalą, Jūs turite teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turite teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

KREIPIMOSI Į BENDROVĘ TVARKA, JUMS ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Jei nusprendėte į mus kreiptis raštu, mes rekomenduojame užpildyti nustatytos formos prašymą, kurį galite parsisiųsti interneto adresu čia.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiatės žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu, pateikdami prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu Jūsų asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną. Kreipiantis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną paštu, rekomenduojame ant voko užrašyti, kad korespondencija skirta Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui.

Jei Jūs kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, mes informuosime Jums apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Jūsų kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite Bendrovės apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, Jūsų prašymo mes nenagrinėsime.

Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes mes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.

Mes nelaikysime, kad Jūsų prašymas yra su trūkumais, jei kreipdamiesi raštu Jūs nesilaikėte prašymo formos, nurodytos šiame Privatumo politikos skyriuje.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Mes įgyvendiname tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

BENDROVĖS PASKYROS Socialinės žiniasklaidos priemonėse

Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse LinkedIn, Facebook ir Instagram. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone LinkedIn, Facebook ir/ar Instagram (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip Bendrovės LinkedIn, Facebook ir Instagram paskyrų administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėse, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Mūsų gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

LinkedIn socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate LinkedIn socialiniame tinkle, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, su kuo bendraujate, ir kitą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Linkedin valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Instagram socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Instagram valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php ir čia http://instagram.com/legal/privacy/.

Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų lankymąsi Bendrovės svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas, išsaugoti Jūsų užbaigtus ar nebaigtus prekių, paslaugų užsakymus, kad galėtumėte prie jų vėliau sugrįžti. Slapukai leidžia mums teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). Jeigu svetainėje www.kalykla.lt yra nuorodos į kitas svetaines (įskaitant ir išorines rezervacijų sistemas ar internetines apžvalgas), kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome.

Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

Bendrovės interneto tinklapyje www.kalykla.lt naudojami slapukai:

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Instagram naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/ ir čia https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, tuo atveju, kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba.

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Instagram naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/ ir čia https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, tuo atveju, kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba.